Revolutie

De grondwet hoort een document te zijn van de burgers gericht aan hun (toekomstige) bestuurders over wat de (absolute) grenzen zijn aan hun bestuurlijke macht en niet een verkiezingsmanifest (wat het in nederland nu wel is, met dank aan Wiegel!) Zie tekst artikel 1.

Artikel 1 had natuurlijk een definitie moeten zijn wat Nederland is en wie zich Nederlander mag noemen, maar ja dat blijkt nu ook iedere wereldburger te zijn die ons land weet te bereiken en iets roept over asiel.

Verder heeft bijna ieder artikel die met in elke artikel de toevoeging “tenzij anders wettelijk geregeld” waarmee elke verplichting sowieso onder uit haalt.

Het is ook de burgerij die de grondwet moet kunnen veranderen en niet de al dan niet gekozen bestuurders (de ministers zijn niet gekozen en de koning al helemaal niet) die met dat instrument van ‘tenzij de wet …’ feitelijk iedere zaak naar zijn hand kan zetten. In het internet tijdperk is het niet zo moeilijk om burgers samen te laten werken aan een opdracht aan hun regeerders.

img_0264Het is onvermijdelijk dat we op een punt zullen belanden waarin de burgers al de wetten, regels, verdragen aan hun laars gaan lappen en de bestuurders opnieuw, zoals bij de oprichting van de Verenigde Staten, “Wij, het volk van de Verenigde Staten, verordenen en vestigen deze Grondwet voor de Verenigde Staten van Amerika…. ” en niet zoiets zwakzinnigs als “Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ..”, de zaken weer recht gaat zetten.

Weg met de politiek-elite, weg met de theoretische staatsrechtgeleerden; leve de revolutie!

Voor de goede orde: ik heb staatsrecht onderwezen gekregen op de universiteit (Boukema), Staatsrecht in Donner-Pot bestudeerd en examen in gedaan. En 100-jaren Oud met heel veel genoegen gelezen. Ik ben en voel me democraat in hard en nieren en daarom verzet ik mij tegen het misbruiken van onze democratisch, weliswaar zeer verouderde, regels door de huidige partij-vertegenwoordigers.

Ik weet waar ik het over heb, en daarom weet ik ook dat dit soort rituele dansen over onze en andere grondwetten grote flauwekul beginnen te worden. Tijden veranderen, maar ons staatsrechtelijk systeem wordt nog steeds beoordeeld op prachtige principes van nu pakweg 150/200 jaar oud. Dat gaat dus fout.

Ik probeer een nieuwe grondwet te schrijven die overigens op 2 A4-tjes kan en inhoudelijk aan alle basis scholieren kan worden uitgelegd en onderwezen. De huidige grondwet zal alleen al niet werken omdat het in een geheimtaal is geschreven die 99% van de huidige internet-jeugd niet kan, zal en willen begrijpen. Dat zou ons en onze politici/staatsrechtgeleerden moeten verontrusten!

Daarmee en daardoor wordt de huidige grondwet een dode papieren document, leuk voor een mooie en vermakelijke geschiedenis-les over 50-jaar!

Uit de Elsevier: Raad van Europa – Nederland moet illegalen opvangen

In het artikel van elseviers staat dat wij illegalen niet goed behandelen door ze niet op te vangen en te eten geven.
Elsevier: Raad van Europa over Illegalen

In de grondwet hoort een artikel te staan dat de Nederlandse overheid op geen enkele wijze is gehouden uitspraken van rechters, rechtelijke instanties en andere oordeel vormende instanties na te komen, als de daarin zitting hebbende rechters niet de Nederlandse nationaliteit hebben en niet in het democratische Nederlandse proces als rechters zijn benoemd.

Wat betekent Internet voor de Wereld?

internet overview

Toch is het goed je te realiseren wat internet het tot zo’n succes maakt en waarom het zo tot ingrijpende gedragsveranderingen aanzet. Internet heeft daardoor invloed op bijna alles wat we in het leven doen en moeten doen. Opmerkelijk is ook dat veel beroepsgroepen en activiteiten het internet de bijbehorende gedragsveranderingen van de consument wel zien aankomen, maar lang blijven denken dat dat aan hun wereld, gewoonten en business modellen wel voorbij gaat. Een grotere fout kan men niet maken: internet zal alles wat we tot zeg 2000 vanzelfsprekend, juist en voorspelbaar (consumenten) gedrag rekende op zijn kop zetten.

Dat geldt ook voor de politiek, de werkwijze en bezweringsformules van de politici en vooral voor hun producten: de juristerij van schriftelijke regels, beleidsvoornemens, wetsteksten, juridische procedures en rechtspraak.

Daar, die komende wijzigingen en hoe we daar wat betreft de grondwetten van onze maatschappij mee moeten omgaan, gaat deze blog over. Wat mij betreft zal het eerst en vooral gaan om de Inhoud van de grondwetten, en speciaal de grondwet van het Koningkrijk (?) der Nederlanden. En die inhoud wordt dan welliswaar moderner maar nog steeds in traditionele (juridische) teksten geformuleerd. Maar vervolgens moet aan de Orde komen hoe met de burgers communiceren over die grondwettelijke regels, hoe ze daarvoor het beste kunnen worden gepresenteerd (in een youtube video bijvoorbeeld) en hoe burgers dan die (grond)rechten die ze gegarendeert krijgen van hun overheid ook kunnen uitoefenen.

Dat zal voor veel politici en staatsrecht geleerden een te grote mate van mentale flexibiliteit vergen en men zal deze voorstellen minachten en dus vooral negeren. Daar zullen ze op den duur geen eer aan beleven.

En data is wat ik voorspel, niet omdat ik denk dat in anno 2013 de wijsheid in pacht heb, maar omdat internet sowieso en onvermijdelijk de spelregels gaat veranderen, en dat zal sneller gaan dan men denkt!

belastingmoraal: kwartje van Kok hebben ook nog niet terug!

iaza16325725795800Het probleem met de overheidsfinancién is begonnen met het door de politici ondoorzichtig maken van de hele publieke financiering van de begroting, waarbij de burger geheel in het ongewisse is over:

– hoeveel belasting hij/zij betaald (niemand weet dat meer bij benadering)

– waarvoor die belastingen mogen worden uitgegeven (budgetrecht)

– hoe overheidstekorten worden gefinancierd met welk geld

Om dat fundamenteel te doorbreken moet er spoedig het volgende gebeuren:

– het aantal belastingen moet tot twee of drie vormen worden teruggebracht voor ALLE bestuurslagen tezamen.

– geld dat de overheid “verdient” aan exploitatie, respectievelijk de verkoop van overheidbedrijven dient terug gegeven te worden aan de burgers; simpelste oplossing is dat voor alle deelnames automatisch alle betrokken burgers aandelen in de door de overheid gestarte business krijgt in plaats van de overheid zelf. De overheid blijft wel de bedrijven leiden.

– inkomsten aan boetes dient één ker per jaar aan alle burgers te worden uitbetaald; overheidsactiviteiten mogen NOOIT uit boetes worden gefinancieerd.

169849_3851
Belastinggheffing is in moderne Europese democratie niet meer transparant

– burgers kunnen alleen belasting worden opgelegd, als zij ook invloed heeft op had kunnen hebben op de systematiek en de hoogte van de belastingen. Dus geen onroerendgeodbelasting, toersitenbelasting, etc voor zaken in een gemeente waar je niet ook op kandidaten voor de gemeenteraad mag stemmen.

– verder toestemming voor explicit financieren van bepaalde en besloten zaken, dus de overheid kan niet schuiven met posten. Als een voorgenomen actie  niet wordt gerealiseerd, niet wordt uitgegeven, gaat het terug naar de betrokken burgers.

– geen belastingen om inkomensoverheveling te bewerkstelligen; overheveling van risico’s (werkloosheid, ouderdompensioen, ziektekosten,  toelages, studiebeurzen, etc) gebeurt met (volks)verzekeringen en niet met geld uit algemene belastingen.

– belastingen dienen universeel te zijn: voor alle betrokken burgers, en dus niet dat een groepe burgers kan bepalen dan een andere groep burgers belasting moet betalen en maar zelf niet.

– overheidsfinancing gebeurd zo veel mogelijk door de burgers zelf: pensioenreserves, inkomstenvereffening, sparen voor later, overschotten van lagere overheden. Deze worden verplicht aangewend tegen een vaste rente van 0,01% per dag om (tijdelijke) overheidstekorten te financieren. Die rente is belastingvrij.

En tenslotte:

– de belastingen zijn redelijk, en beperkt; alleen dan zal geen enkele burger moeite hebben met hun deel van de financiering

Hoe zou een nieuwe grondwet er uit moeten zien?

Zwitserse volksvergadering voor directe democratie
Directe Democratie

We hebben met spoed een andere staatsinrichting nodig. De oude is niet toereikend voor de grote (sociale) veranderingen die gaande zijn en die in de komende tientallen jaren nog aanzienlijk zullen gaan verdiepen.

Als je nu de tekst van de oude grondwet leest (redelijk leesbaar, maar heeel lang) dan zie hoe gedateerd hij is door de overheersende stemming binnen de politieke elite in de jaren 80-tig die allee waren opgegroeid in de zestiger jaren. Kenmerken van die tijd is afnemend gezag voor klassieke autoriteit, burgers worden assertief gemaakt, de belangrijkste taak van de overheid is (gratis) diensten te leveren aan haar burgers; de klassieke sociale cohesie (had dan ook zijn verstikkende nadelen) is met het badwater wel weggedooid. De staat is er voor de burger en de burger niet voor de staat.

Om een hele boel redenen is dat (financieel) niet te handhaven.

Maar ook heeft de burger meer macht en mondigheid gekregen. De technologie van verkeer, communicatie en sociale netwerken staan toe dat in plaats van door ons gekozen vertegenwoordigers, wij zelf nu gewoon willen beslissen over een wet en een belasting. We staan aan de vooravond van vanzelfsprekende volksdemocratie of ook wel directe democratie genoemd.

De oude politieke structuren en instituten zullen moeten worden opgeruimd, en doen we het niet zelf dan zal de op hol geslagen burger dat gewoon (geweldagig) gaan afdwingen. Dat willen we vast niet, dus nadenken over hoe die nieuwe staatsinrichting er dan zou moeten uitzien.

Dat wordt klassiek vastgelegd in een grondwet. En daar hebben we eigenlijk al het eerste probleem. Want waarom zouden wij in de nieuwe tijd nog zo iets als een grondwet willen hebben? En waarom zou dat in de vorm van een tekst met artikelen moeten zijn, en niet in de vorm van een interactieve video op youtube, een website? Ik weet – kind van mij tijd – even geen andere effectieve vorm te bedenken en dus ga ik maar – tot iemand met het brillante idee komt – op de tekst verder. Die tekst is natuurlijk een website van overheidswege met als het kan veel (toelichtende) video’s, links, kaarten, animatie e.d. Lees verder “Hoe zou een nieuwe grondwet er uit moeten zien?”

Urgentie Staatshervormingen

Nederlandse Grondwet 1848 - Preambule
Nederlandse Grondwet 1848 - Preambule

We moeten ons realiseren dat we nu als ultieme democratische staatsvorm zien is de representatieve democratie. Zo’n democratie hebben we tussen 1848 en 1917 in Nederland stapsgewijze ingevoerd. Onze huidige staatsvorm is feitelijk nu meer dan 150 jaar oud.

In die tijd – toen je nog twee dagen deed om van Groningen naar Den Haag te komen; je als je op weg was niet meer met je thuisbasis kon overleggen en er geen massacommunicatie middelen was om politieke standpunten over het voetlicht te brengen en maatschappelijke disccussies te voeren – de meest effectieve oplossing om volkssoevereiniteit vorm te geven. Hoe wel ook in die tijd was er al directe democratie in Zwitserland.

In de laatste 150 jaar hebben er enorme technologische voorgedaan die de ideale situatie, de bevolking beschikt over zijn eigen toekomst (volkssoevereiniteit), staatkundig moet worden vormgegeven. Wat in de negentiende en begin twintigste eeuw nog de meest effectieve manier was om volkssoevereiniteit vorm te geven, de representatieve democratie, is anno 2010 een anachronisme. Wat zijn die ontwikkelingen:

  • transport-middelen (trein, fiets, auto, vliegtuig)
  • communicatie-middelen (kranten, tijdschriften, telegraaf, telefoon, radio, televisie, internet)
  • publicatie-middelen (met name elektronische middelen zoals internet)
  • sociale cohesie (Social Media)

Al deze technologische vernieuwingen maken het voor de handliggend dat de representatieve democratie, een die paar inherente problemen kent, ter zijde kan worden geschoven en kunnen overgaan tot echte volksdemocratie: over wetten en belastingen beslissen de burgers direct en met “one-man-one-vote” direct. We kunnen het parlement dan gewoon opheffen. Lees verder “Urgentie Staatshervormingen”

Kennedy: “… ask what you can do for your country. “

In de befaamde speech van President Kennedy bij zijn inauguratie in januari 1961 zegt hij:

John F Kennedy Inauguratie januari 1961 - postzegelblok
Inauguratie J.F. Kennedy

And so, my fellow Americans: ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country. “

Deze vraag is ook vandaag nog relevant en zeker in Nederland dat sinds de zestiger jaren is terecht gekomen in een situatie waar de overheid ontelbare, en iedere dag weer meeer, diensten, direct en van top kwaliteit, gratis aan iedere individuele Nederlander moet kunnen aanbieden: “Wij vragen, U, overheid, draait! En O ja, we willen er niet voor betalen”.

Dat gaat dus niet en daar kunnen we geen samenhangende maatschappij op bouwen.

Daarom ook lijkt de overheid voor steeds steeds burgers “onbetrouwbaar“, is in ieder geval niet meer transparant (Weet u precies hoeveel en waarvoor u belasting betaald?), lopen de staatsschulden onvermijdelijk op, en hebben naïeve politici ons doen geloven dat het, zonder enige inhoudelijke politieke discussie, wij de EU en de Euro moesten worden ingerommeld waarbij en passant onze nationale soevereiniteit is opgeofferd. Daar kan je voor of tegen zijn, maar in ieder geval had dat moeten gebeuren op basis van een breed gedragen uitkomst van een politiek debat.Dat gaat dus niet werken; dat leidt op termijn tot grote sociale onrust, en doet de burger denken dat het zonder zonder politiek leiderschap kan. Politiek leiderschap dat ondubbelzinnig dan wel en altijd is onderworpen aan de “volkssoevereiniteit”: in laatste  instantie bepalen wij met zijn alle (in meerderheid) hoe onze staatsvorm wordt ingevuld en wat de macht en beperkingen van de overheid zijn. Ook als de hoog opgeleide elite denkt dat de burgers “te stom zijn” om over belangrijke staatszaken te kunnen meedenken. Dat vond de elite namelijk ook toen begin 20ste eeuw voordat in 1917 alle mannen stemrecht kregen (en niet alleen die mannen die een bepaald inkomen verwierven) en dat vond die elite ook toen er werd gevraagd om algemeen vrouwen kiesrecht ingevoerd in 1919, “immers vrouwen hebben geen verstand van staatszaken!”

Daarbij is staatshervormingen nu een urgentie geworden omdat we midden in één van de grootste technologische revoluties van de mensheid zitten, qua snelheid, diepgang en sociale effecten factoren ingrijpender dan de industriële revolutie, namelijk de internet revolutie.

Ik heb ideen over wat we zouden kunnen en moeten doen.

Daarover wil ik graag schrijven.