Wat AI ons over CO2 weet te vertellen en hoe ChatGPT wordt vergiftigt door de heersende intellectuele elite

Het zal niet mijn gewoonte worden om klakkeloos artikel van andere websites volledig over e nemen. Maar het experiment dat Prof. Dr. Klaus D. Dohler doet met ChatGTP is zo onthutsend dat ik dat het voor lering en vermaak een bredere verspreiding wil geven.

Omslagfoto: Leonhard Niederwimmer from Pixabay

Het zal niet mijn gewoonte worden om klakkeloos artikel van andere websites volledig over e nemen. Maar het experiment dat Prof. Dr. Klaus D. Dohler doet met ChatGTP is zo onthutsend dat ik dat het voor lering en vermaak een bredere verspreiding wil geven. Trouwens als het gaat om auteursrechten op de teksten, D. Dohler heeft dat in ons rechtstelsel op zijn begeleidende teksten en de formulering van de vragen. Antwoorden van de machine zijn – zoals het hoort met alle teksten die de mens kennis en vooruitgang brengen- hoe aantoonbaar onjuist ook – vrij van rechten van ieder rationaal intellect.

Het artikel van Klaus Dohler, dat via dissident.one tot ons komt, beschrijft het volgende: [citaat]

Vandaag stelde ik het kunstmatige intelligentieprogramma ChatGPT enkele vragen over CO₂. Als je de juiste vraag stelt, krijg je zinvolle antwoorden, schrijft Prof. Dr. Klaus D. Dohler:

Vraag aan ChatGPT: Waarom worden aquaria vergast met CO₂?

ChatGPT: Aquaria worden vaak vergast met CO₂ om de planten in het aquarium van extra kooldioxide te voorzien. Kooldioxide is een belangrijke voedingsstof voor planten en helpt hen groeien en zuurstof produceren door middel van fotosynthese. Door CO₂ toe te voegen kunnen aquariumplanten gezonder worden en de waterkwaliteit verbeteren.

Vraag aan ChatGPT: Waarom zou er geen leven op aarde zijn zonder CO₂?

ChatGPT: Zonder CO₂ zou er geen leven op aarde zijn, omdat koolstofdioxide een essentiële rol speelt in de levenscyclus. Planten hebben CO₂ nodig voor fotosynthese, waarbij ze koolhydraten produceren en zuurstof afgeven. Zuurstof is op zijn beurt essentieel voor het ademen van dieren, inclusief mensen. De koolstof die door fotosynthese in planten wordt opgevangen, komt in de voedselketens en netwerken terecht en vormt de basis voor het hele ecosysteem. Zonder CO₂ zou dit vitale proces tot stilstand komen en zou het leven zoals wij dat kennen niet kunnen bestaan.

Vraag aan ChatGPT: Welke stofwisselingsprocessen stimuleert CO₂ in het menselijk lichaam?

ChatGPT: CO₂ speelt een belangrijke rol in de stofwisseling van het menselijk lichaam, vooral gerelateerd aan de regulering van de pH in het bloed en de weefsels. Wanneer CO₂ in het lichaam wordt aangemaakt, reageert het met water om koolzuur te vormen, wat op zijn beurt de pH beïnvloedt. Deze pH-waarde is cruciaal voor de normale werking van enzymen en andere biochemische processen in het lichaam.

Bovendien speelt CO₂ een belangrijke rol bij de regulering van de ademhaling. Een stijging van het CO₂-gehalte in het bloed stimuleert de ademhaling, waardoor er meer CO₂ uit het lichaam wordt verwijderd om de normale pH-waarde te behouden en de ophoping van CO₂ in het bloed te voorkomen.

Daarnaast is CO₂ betrokken bij andere stofwisselingsprocessen, zoals: bijvoorbeeld. de regulatie van hemoglobine in het bloed, dat zuurstof transporteert, evenals de regulatie van het zuur-base-evenwicht en de bloedcirculatie.

Vraag aan ChatGPT: Kunnen mensen overleven zonder CO₂?

ChatGPT: Nee, mensen kunnen niet overleven zonder CO₂. CO₂ is een natuurlijk product van de stofwisseling in het menselijk lichaam. Het wordt geproduceerd als bijproduct van verschillende metabolische processen, met name de ademhaling en de productie van energie uit voedingsstoffen. Het lichaam moet de geproduceerde CO₂ via de ademhaling uit het lichaam verwijderen, omdat een ophoping van CO₂ in het bloed kan leiden tot een verschuiving in de zuur-base balans en uiteindelijk tot levensbedreigende aandoeningen. CO₂ is dus essentieel voor het menselijk organisme, maar overmatige accumulatie kan gevaarlijk zijn.

Vraag aan ChatGPT: Wat zou er gebeuren als je alle CO₂ uit de lucht zou halen?

ChatGPT: Het verwijderen van alle CO₂ uit de lucht zou ernstige gevolgen hebben voor het leven op aarde. Hier zijn enkele mogelijke gevolgen:

1. *Broeikaseffect en klimaat*: CO₂ is een broeikasgas dat bijdraagt ​​aan de opwarming van de atmosfeer van de aarde. Zonder CO₂ zou het broeikaseffect aanzienlijk afnemen, wat tot extreme temperatuurschommelingen zou kunnen leiden.

2. *Plantengroei*: Planten hebben CO₂ nodig voor fotosynthese, waarbij ze koolhydraten produceren en zuurstof afgeven. Zonder CO₂ zouden planten niet meer kunnen groeien en zou het ecosysteem instorten.

3. *Oceaanverzuring*: Een aanzienlijk deel van de door mensen uitgestoten CO₂ wordt geabsorbeerd door de oceanen. Zonder CO₂ in de atmosfeer zou de oceaan minder CO₂ opnemen, wat tot minder verzuring zou kunnen leiden. Dit zou echter ook complexe gevolgen hebben voor mariene habitats en organismen.

4. *Ademhaling*: Mensen en andere dieren produceren CO₂ als bijproduct van hun stofwisseling. Zonder CO₂ in de lucht zouden dieren niet normaal kunnen ademen en zouden ze stikken.

Over het geheel genomen zou het verwijderen van CO₂ uit de lucht dramatische veranderingen op aarde veroorzaken en het leven zoals wij dat kennen onmogelijk maken.

Vraag aan ChatGPT: Ik vraag me al een tijdje af waarom de Verenigde Naties, de Europese Unie en de Duitse Bondsrepubliek het leven zoals wij dat kennen onmogelijk willen maken door CO₂ uit de lucht te halen.

Nu heeft ChatGPT gerealiseerd wat ik probeer te bereiken, namelijk ervoor zorgen dat ChatGPT de bestrijding van CO₂ accepteert als contraproductief voor het leven op aarde. Vanaf nu zal ChatGPT mij niet langer naar waarheid antwoorden, maar met de standaardzinnen van klimaatalarmisten:

ChatGPT Het is belangrijk om te begrijpen dat de Verenigde Naties, de Europese Unie en de Duitse Bondsrepubliek zich richten op het verminderen van de CO₂-uitstoot in plaats van het verwijderen van CO₂ uit de lucht. De belangrijkste reden hiervoor is dat CO₂ is geïdentificeerd als het belangrijkste broeikasgas dat aanzienlijk bijdraagt ​​aan de klimaatverandering. Klimaatverandering heeft nu al aanzienlijke gevolgen voor het leven op aarde, waaronder extreme weersomstandigheden, stijgende zeespiegels, verlies aan biodiversiteit en meer. Inspanningen om de CO₂-uitstoot te verminderen zijn gericht op het beperken van deze effecten en het verzachten van de negatieve gevolgen van klimaatverandering.

Er zijn verschillende benaderingen om de CO₂-uitstoot te verminderen, waaronder het bevorderen van hernieuwbare energie, maatregelen voor energie-efficiëntie, het bevorderen van duurzame landbouwpraktijken en het toepassen van technologieën voor het afvangen en opslaan van koolstof. Sommige organisaties en overheden overwegen mogelijk ook manieren om CO₂ rechtstreeks uit de lucht te verwijderen, maar dit wordt meestal als een aanvullende maatregel beschouwd en niet als een hoofdstrategie.

Het is belangrijk om de klimaatverandering te erkennen als een van de grootste uitdagingen van onze tijd en collectieve actie te ondernemen om de CO2-uitstoot te verminderen en een duurzame toekomst te creëren.

Prof. Dr. Klaus D. Döhler, Hannover, 27 maart 2024

[einde citaat]

Waarom doen die levens er niet toe? Hypocratie van de Groene farizeeërs.

De hypocratie van de groenen die alles in HUN wereld duurzaam willen hebben (wat dat ook betekenen mag) maar de vervuiling, kinderarbeid, uitputting van hulpbronnen en vooral de kosten van levensonderhoud, waar misschien de rijke elite die dit allemaal bedenkt geen last van heeft, maar de minder bedeelde in hun paradijs zal daarvoor een ondraaglijke prijs voor moeten betalen, gewoon over de schutting gooien.

Publiek geld en privaat wetenschappelijk uitgeven

Goede wetenschap in mooie boeken

Op een enkele uitzondering van bedrijfslaboratoria na wordt het gehele proces van wetenschappelijk onderzoek door de overheid betaald. De opleidingen, de instituten, de wetenschappelijke medewerkers, de studiereizen, de bibliotheken waar alle resultaten systematisch voor iedereen toegankelijk is. Alles is publiek geld en dat is ook goed want wetenschappelijk onderzoek is van groot maatschappelijk belang.

In het hele proces is zijn eigenlijk de private wetenschappelijke uitgeverijen de uitzondering. Op basis van publiek gefinancieerde onderzoek staat de wetenschapper zijn resultaten af aan een private uitgever, die natuurlijk daar waarde aan toevoegt (peer reviews, productie, distributie) en een uitzonderlijk grote marge (zó beetje de beste marges van de print-uitgeverijen) op dat resultaat van het onderzoek daarme verdient. Dat laatste is eigenlijk om twee reden onbegrijpelijk. Ten eerste dat we als gemeenschap wel alles financieren bij het wetenschappelijke personeel maar hun vruchten onder regime van de auteurswet geheel in hun eigendom laat vallen. Dat is principieel onjuist. Ten tweede dat met dat persoonlijke recht die wetenschapper de toegang tot de resultaten in handen legt van een derde die er zijn auteursrechten aan toevoegt, in ieder geval met het monopoly van de distributie, kan bepalen wie wel of niet van de resultaten kennis kan nemen.

Lees verder “Publiek geld en privaat wetenschappelijk uitgeven”

Citation fee van Associated Press

Het kan niet worden ontkent dat in de wereld van de journalistiek en nieuwsvoorziening in Dagbladen, radio en televisie de persbureaus een belangrijke rol spelen. ANP en de GPD is voor de Nederlandse nieuwsvoorziening van groot belang (geweest?) en dat geld ook voor de buitenlandse persbureaus. Immers onze eigen nieuwsmedia kunnen onmogelijk op alle plekken in Nederland en de rest van de wereld verslaggevers en correspondenten hebben. En daar hoort ook bij dat die persbureaus, meestal in abonnement, worden betaald voor hun diensten of artikelen en foto’s. Immers hun journalisten, verslaggevers en correspondenten moeten ook ergens van leven.
De persbureaus kunnen wat dat betreft hun werk alleen doen als ze kunnen claimen dat zij het monopoly hebben op hun berichten, en daar zorgt de auteurswet natuurlijk voor. Nu leven die afnemers ook van de copyrights dus is er een prachtig evenwicht in de waarden keten van de professionele dienstverlening van de journalistien en nieuwsmedia.

Journalisten als informatie herkauwers

Nu moeten we bedenken dat voor veel nieuwsmedia het vak van journalist voornamelijk bestaat uit het selecteren, herschrijven , redigeren en aanvulen van andersmans teksten. Iedere persbericht-schrijver weet dat en zal proberen de redacteur zo veel mogelijk te plezieren met goede en duidelijke alinea’s. Interviewen is in de kern van de zaak het (liefst correct) neersschrijven wat een ander heeft gezegd. Lees verder “Citation fee van Associated Press”

Publishing 4.0: schrift – print – ether – bytes!

Iemand vroeg mij waar Publishing 4.0 nu eigenlijk voor staat.
Voor mij staat dat voor de vier (technische) revoluties die het verspreiden van informatie heeft ondergaan.
De eerst is natuurlijk de uitvinding van het schrift. De tweede maakte het mogelijk om dat schrift te drukken en dus massaal te vespreiden. De derde revolutie heeft betrekking op het gegeven dat we informatie (analoog) ook via de ether (of via koper) naar de consument konden brengen, zowel in geluid als beeld. En de laatste evolutie is gaande, waarbij we is de productie, verspreiding en opslag digitaal doen.
Dus: schrift – print – ether – bytes!
En over de gevolgen van deze laatste technologische revolutie gaat deze site.