Politiek Manifest

Politiek Manifest
Schrijven Politiek Manifest

Je kunt geen grondwet schrijven zonder een politieke stellingname over hoe je de maatschappij en het land zou willen inrichten. Daarom hier een eerste poging voor een politie manifest:

1: Nederland is souverein en blijft dat.

2: Nederland (land, mensen, samenlevingsvormne, waarden) is het waard om tegen anders denkende te beschermen en te verdedigen

3. Nederlanderschap is uniek en een voorrecht

4. Nederlander worden een gunst over de toekenning we aan nioemand verantwoordling hebben af te leggen.

5. De NL maatschappij is gebaseerd op tolerantie; tolerantie is wederkerig: we zijn alleen tolerant tegen mensen, groepen en ideëen die andermans ideen ook tolereert: anders wordt je verdreven

6. Daar hoort een ongenuanceerde vrijheid van meningsuiting bij: mensen worden veroordeeld op daden en niet op meningen

7. De overheid zorgt primair voor rust, veiligheid en het handhaven van een rechtstaat waarbij iedereen gelijk wordt behandeld door de staat.

8. De overheid zorgt verder voor het financieren van maatschappelijk relevante infrastuctuur: verkeer, communicatie, energie, medische voorzieningen, basis onderwijs en voor mensen die niet zelf of door anderen (sociale cohesie van de burgers onderling) kan worden geholpen. De rest is ondernemerschap en markt.

9. Erkenning dat de overheid de individuele problemen van de burgers niet zal en kan oplossen. De burgers zorgt zelf voor het inrichten van zijn leven en daarin voort te komen.

10. Ondernemerschap is vrij en een recht van iedere burger; overheid stimuleert ondernemerschap als moter van onze welvaart.

11. Onze rol op de rest van de wereld is eerlijk handeldrijven en samenwerken in het belang van Nederland. Verder hebben we in de wereld niets te zoeken en te doen; ook niet op de Antillen.

12. Alle uitgaven van de Overheid hebben expliciete toestemming (maximale hoogte en doel) van de bevolking nodig. Er wordt alleen belasting (progressief) geheven op inkomen. andere belastingvormen zijn er niet: Dit voor de transparantie van onze bestuurders.

13. De overheid is er niet voor het geluk van de individuele belangen van de burgers, maar creeert maar probeert het geluk voor alle burgers zo goed mogelijk te optiomaliseren. Het is de taak van de burgers daarbij de overheid te helpen. Dus geen clientisme en lobbyisme.

Zal worden verbetert. graag uw mening.

Overheid en Media in het internet tijdperk

Iedereen die een rol speelt in de rechtstaat en democratie van Nederland is het er over eens dat de overheid zich niet heeft te bemoeien met de media. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van drukpers (let op het woord “pers”) en een onafhankelijke (hoofd)redactie staat hoog in het zadel. We hebben de journalisten van de officiële pers ook boven andere Nederland gesteld als het gaat om het (niet) helpen van de justitie bij wetenschap over misdaden, want het algemene belang is een hoog belang. En onze media speelt daar een belangrijke rol in. Gek eigenlijk dat in de leerstelling van de trias politica eigenlijk de media (en de burger) niet worden genoemd, wat aangeeft dat deze leerstelling wel als exemplaar hoe er in een machtsevenwicht beter het algemeen belang wordt gediend dan in die van onbeperkte macht, maar voor de huidige tijd volstrekt gedateerd is. Vooral nu de scheiding van de wetgevende en uitvoerende macht eigenlijk steeds meer ongescheiden optreedt (door de media?), we hebben in Nederland niet pakweg 15 ministers, maar meer dan 150, want alle tweede kamer leden vinden het belangrijk om voor hun eigen persoonlijke glorie mee te regeren. En ook de rechtspraak steeds vaker en explicieter op de stoel van de wetgever gaat zitten. Maar goed dat is een onderwerp voor een andere keer.

Want wat ik hier wil bespreken is de definitie van Media en hun rol in een moderne internet maatschappij.

De Standaard was een vertegenwoordiger van een "zuil" uit de vorige eeuw

Lees verder “Overheid en Media in het internet tijdperk”

Democratie is niet vanzelfsprekend

Wie mag zich opwerken als verdediger van de democratie?

Vandaag zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Nog een paar uur en we weten globaal de uitslag. Direct na de val van het kabinet en met de stemmenmaker Gert Wilders zal het een leuk avondje politiek kijken worden.

Wat dat betreft zijn verkiezingen natuurlijk altijd het feest van de democratie. Eigenlijk het enige moment waarop de burgers formeel structureel iets voor elkaar kan krijgen, gewoon door op partijen te stemmen. En de grootste wint. Of die partij of zijn partijvertegenwoordigers democraten zijn doet er bij de procedure, die verkiezingen natuurlijk zijn, niet toe. Dus komen we aan de enige cruciale dilemma van de democratie:

als we de burgers in laatste instantie laten bepalen waar het met de maatschappij naar toe gaat, wat moeten we dan als die burgers in meerderheid beslist om die democratie op te heffen of praktisch om zeep te helpen. Respectievelijk, als dat dreigt te gebeuren mogen we dan eigenlijk on-democratische middelen inzetten om dat tij te keren?

Nu gaat het hier niet zozeer of alleen over de democratische procedures (verkiezingen, wetgeving bij meerderheid e.d.) maar ook om (mentale) instellingen als: blijven discussiëren met politieke tegenstanders, de minderheid respecteren en een stem geven, geen geweld bij besluitvorming, respecteren van een paar grondrechten: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging (inclusief het recht om zich te verenigen in religieuze stromingen), elkaar niet monddood maken (letterlijk , zoals met Pim Fortuyn en Theo van Gogh, maar ook figuurlijk), elkaars levensstijl respecteren, tenminste als die stijl niet andere burgers dwars zit. Kortom voor mij is democratie vooral ook een kwestie van verdraagzaamheid, mentaliteit en instelling. En als je dan naar de laatste decennia kijkt dan staat dat allemaal in Nederland wel degelijk op de tocht.  Lees verder “Democratie is niet vanzelfsprekend”