Een theorie van oorlogszuchtige groepsdynamiek

Foto header: Pete Linforth from Pixabay

Stelling 0 – civilisatie

Iedere samenleving heeft naast formele regels en afspraken een heel complex, grotendeels onbewust, stelsel van informele regels, normen en waarden. Die informele regels bepalen het karakter van die samenleving en zorgt voor samenhang en het gevoel van saamhorigheid. We noemen dat het narratief van een samenleving. Het narratief vindt zijn oorsprong in de normen en waarde van de elite en het proces dat de massa deze regels als vanzelfsprekend overneemt noemt men civilisatie.

Stelling 1 – volgelingen

Elke intellectuele en politieke elite in een samenleving, met name in een staat waar zij de overheid vormen of die zij wensen te veroveren, gebruikt de formulering van problemen om volgelingen te winnen en door hen uiteindelijk de ultieme oplossing van het probleem voor te schotelen.

Stelling 2 – maatschappelijke problemen

Gegeven hun positie in de maatschappij en het persoonlijkheidstype dat vooral bij politici hoort (overtuigingskracht, taalvaardigheid, gebrek aan empathie, pathologische leugenaars), is het formuleren van maatschappelijke problemen en het formuleren van hun oplossingen voor de betrokken elite een natuurlijke bezigheid. Ze doen dit vanuit een gevoel van goedheid vanuit het algemene maatschappelijke belang. Men gelooft OPRECHT in de beschrijving van de problemen en de logica van de oplossingen, en men is uitermate bedreven in het promoten ervan.

Stelling 3 – narratief

De elite, elke elite, formuleert de probleem en zijn ultieme oplossingen in de terminologie van het door haar – grotendeels onbewust – veroorzaakte narratief van de ‘beschaving’ in de samenleving. De formulering van het probleem en de oplossing ervan zijn of worden daardoor ook vanzelfsprekend onderdeel van die beschaving. Het narratief wordt dan ook altijd iets waarin men (onbewust) gelooft en vindt dat het goed is. Ratio heeft daar geen grip op.

Stelling 4 – romantische propaganda

De massa, die onbewust het narratief tot het hare heeft gemaakt en daar heilig in gelooft, denkt “Wat vreselijk voor … (vul maar in) als dit-of-dat-probleem niet wordt opgelost”. En “gelukkig hebben we verstandige politieke leiders die weten hoe we dat moeten doen”. Dit geloof is onwankelbaar omdat mensen uitermate bedreven zijn in het selectief met feiten omgaan en elke ontwikkeling rationaliseren naar hun eigen overtuiging.

Stelling 5 – vijandbeeld

Om het door de elite geponeerde probleem kracht bij te zetten, wordt een vijandbeeld gecreëerd. Diegenen die het probleem zijn, respectievelijk de ultieme oplossing van het probleem in de weg zitten of saboteren. Het zo gecreëerde vijandbeeld versterkt de saamhorigheid in de samenleving die ten strijde moet trekken tegen het onrecht. En het creëert het beeld van de good-guys en the bad-guys.

Stelling 6 – privileges

De diepgang van het probleem, de juistheid van de oplossing en het beeld van de vijand worden in een door de elite gedomineerde samenleving voor de massa versterkt door de media, het onderwijs, de wetenschap en de justitiële macht (rechters en officieren) en wetenschappers. Al deze groepen zijn gemakkelijk te mobiliseren voor het gezamenlijke narratief omdat ze allemaal (financieel) afhankelijk zijn van de privileges die de elite hen kan geven.

Stelling 7 – Open Samenleving

In een Open Samenleving, dat wil zeggen een samenleving waarin individuele vrijheid, kritische rationaliteit en dialoog centraal staan, zal het bovenstaande proces niet noodzakelijkerwijs tot noodlottige, dat wil zeggen tot collectief geweld tegen de vijanden, uitkomsten leiden. Dit laatste is sterk afhankelijk van het vermogen van de elite om naast de mentale overheersing van de massa, deze ook met haar toenemende macht (geld én geweldsmiddelen) te overheersen. De neiging van de heersende elite is het versterken van het proces naar meer macht (via regel- en wetgeving) en vervolgens onderdrukking van haar tegenstanders.

Stelling 8 – macht

Landen zijn de enige samenlevingsvormen die bewust en vanuit hun narratief en van nature uit zijn op oorlog voeren. Hoe groter een land, hoe machtiger haar elites. Daarom streven elites altijd naar het vergroten van de landen door ‘vereniging’ en is een wereldregering het ultieme doel. En hoe machtiger hoe agressiever. Politieke stromingen kunnen revolutionair zijn, totalitair en agressief, maar zullen hun totalitaire karakter pas volledig uitvoeren als ze de macht over een land hebben veroverd, en daarmee het narratief in het land kunnen bepalen.

Stellling 9 – slaapwandelend de oorlog in

Omdat de elite het narratief van een staat beïnvloed is ze in staat hun bevolking oorlogen voor hen laten voeren en die bevolking zal dat met geestdrift, zingend en met trots uitvoeren. Als slaapwandelaars naar hun eigen vernietiging.

Voorbeeld van het proces van klaarstomen voor de ‘onvermijdelijke’ oorlog door de aan het narratief van de elite gelijkgeschakelde media:

Stelling 10 – verandering narratief

Er zijn maar enkele scenario’s denkbaar om het natuurlijke proces van steeds meer macht en agressie bij de elite van landen te veranderen, waarvan de meeste uiterst moeilijk te realiseren zijn:

  • het veranderen van het heersende narratief van een staat, met name naar een narratief van de Open Samenleving
  • het tegengaan van concentratie van landen en staten naar grotere eenheden; opsplitsen
  • het afschaffen van overheden en dus het machteloos maken van hun elites
  • het ondergaan van een oorlog

Stelling 11 – kritiek

Het trachten een discussie aan te gaan over, respectievelijk met feiten bestrijden van de door de elite gepresenteerde analyse van de problemen, hun oplossingen en de creatie van vijandbeelden is onbegaanbaar en voor de criticasters betekent dat een risico op vervolging.

Stelling 12 – superioriteit

Hoe meer het narratief van de elite gepaard gaat met het gevoel superieur te zijn, hoe groter de kans op agressie en de wil andere landen te onderwerpen en te koloniseren.

Stelling 13 – vlucht vooruit

Hoe meer het narratief van de elite intellectueel weerstand ondervindt (door interne problemen zoals decadentie, respectievelijk door externe factoren zoals technologische ontwikkelingen die de vrijheid en onafhankelijkheid van het individu vergroten), en dus hoe meer de machtsbasis van de heersende elite onder druk komt, hoe agressiever de elite in die landen zullen worden (de vlucht vooruit).

Stelling 14 – onderdrukking

Hoe meer de elite zich afkeert van haar massa door het voortdurend toe-eigenen van nieuwe privileges (en dus rijkdom en deze rijkdom ook tonen), hoe zwakker het narratief zal worden en de samenleving verdeeld/zich zal splitsen, hoe meer men intern de politieke tegenstanders zal onderdrukken en hoe meer absoluut hun narratief zal worden gemaakt. Op oorlogspad gaan is het ultieme middel om een land weer mentaal te trachten te uniformeren door het versterken van het vijandbeeld en dus het veiligstellen van onze aangeprate waarden en normen. Onze utopie.

Stelling 15 – de ondergang

Elites neigen naar het zwelgen in arrogantie, decadentie en macht. Waar ze eerst de massa succesvol weten te mobiliseren via romantische waarschuwingen voor de ellende die hen te wachten staat bij de door hen aangekondigde aanstormende problemen, zal dan vroeg of laat hun machtsbasis beginnen te eroderen, vaak doordat zij zelf van buiten worden aangevallen en verslagen.

Fasen

Het ontwikkelen door de elite van een nieuw progressief narratief van een betere wereld, dat door de massa wordt omarmd in een open samenleving die welvaart en voorspoed brengt.

  1. het consolideren van haar macht door het formuleren van (externe) gevaren voor haar bevolking, het aandragen van oplossingen en het creëren van vijanden. Het instellen van een systeem van onderdrukking van het eigen initiatief en het kritische vermogen van de massa.
  2. het gebruiken van haar macht om de massa in te zetten voor kolonisatie, roof en verdedigingsoorlogen. En de massa deze oorlogen laat financieren.
  3. het overspelen van de hand van de elite door arrogantie, decadentie en ongegeneerde onderdrukking.
  4. ineenstorting van de heersende elite door interne of externe factoren.

Analyse van huidige wereldbeeld

a. De westerse wereld bevindt zich in fase 4. Rusland in fase 1.

b. Het vijandbeeld van de westerse wereld betreft o.a. de russen: dom, agressief (komen ons veroveren) , onontwikkeld, onder-mensen, een gevaar voor het gelden westerse narratief.

c. Het vijandbeeld wordt grotendeel gedeeld door de massa in het Westen. Er zijn geen middelen dat fundamenteel te veranderen.

d. Alleen de wal zal het schip van de westerse wereld kunnen keren: economische ineenstorting, interne verdeeldheid en een directe oorlog.

e. Het aantal slachtoffers van de ineenstorting zal altijd ontzaglijk zijn.

Slotopmerking

Zelfs als de elite hun narratief vanuit goedheid verkondigt en als gevolg daarvan de massa oorlogen laat voeren – slaapwandelend de oorlog in – maakt dat hen niet minder verantwoordelijk voor de gevolgen van hun daden. Het pleit hen nooit vrij van de gevolgen van hun denkbeelden en handelen, en zij moeten daarvoor altijd ter verantwoording worden geroepen en gestraft worden.

Anders heerst er geen gerechtigheid in de wereld.

Escalatie – de beer is los – de teerling is geworpen

In vervolg op mijn vorige blogpost “Wat wordt de onvermijdelijke uitkomst van het nieuwe Israël – Palestina conflict” moet ik constateren dat alles verloopt zoals ik mij voorstelde dat de Hama-Israël-palestijnen-gewelds-spiraal zich over de hele wereld gaat uitrollen: de islamitische wereld gaat zich verenigd opmaken voor de strijd tegen Israël; Israël zal uiteindelijk ophouden te bestaan; in de westerse wereld zullen tot op het niveau van burgeroorlogen de bevolking splitsen in voor en tegenstanders en hun einde van de wereldheerschappij dus sneller doen beëindigen; Rusland zal gemakkelijker en sneller in het Oekraïne conflict winnen.

De vernietiging van het ziekenhuis in Gaza gisteren (17 oktober 2023) doet dat proces nog eens extra versnellen, en pas op te snel te concluderen zeker te weten of de Israëliërs of de HAMAS de schuldigen zijn. In een oorlog, zeker in deze WOIII is in de wereld van internet en Sociale Media door niemand meer de enige ultieme waarheid te claimen. Alles is schijn. Alles is geregisseerd. Alle informatie en geloof in de waarheid is nu ondergeschikt aan de propaganda van de partijen die oorlog voeren.

En het doet er eigenlijk niet meer toe wat er werkelijk gebeurd is. De cognitieve dissonantie theorie zorgt er voor dat iedereen dat feit zal zien als uitleg van zijn gelijk en steun aan de leiders, partijen die zij steunt. Het versnelt alleen en intensiveert het proces van de wens om oorlog te voeren om de tegenstander (definitief) uit te schakelen. En als je nu een dagje Twitter volgt zie je dat ook wereldwijd gebeuren.

Er zijn wel een paar schijnbaar ongerijmdheden in de opvattingen en gedrag van een paar partijen.

Ten eerste waarom koos de (huidige?) regering van Israël er voor om Zelensky te steunen en zich dus tegen Rusland op te stellen. Het is – zeker ook voor de Israëliërs – bekend dat met de staatsgreep in Oekraïne oud Nazi’s aan de macht zijn gekomen met een uiterst slecht track-record in het vermoorden van Joden in WOII. Toch steunt Israël Oekraïne. Waarom? Daarbij maakte het de keuze van Israël wel gemakkelijk dat het huidige nazisme van de Zelensky’s kliek niet specifiek tegen Joden, maar tegen een ander voor hen minderwaardig soort mensen is gericht: Russen. Ze hadden zich ook afzijdig kunnen houden. Dat kan m.i. alleen te verklaren zijn om hun belangrijkste geldschieter en bondgenoot tegen Iran, de VS dus, te appreciëren. Met als gevolg dat ze Rusland tegen zich kregen en die is toch een partij van belang in het buurland Syrië. Dat is en was kortzichtig van Israël en zal ze nog opspelen omdat ze daarmee de sympathie van Rusland hebben verspeeld en die zou – met name naar Iran – een helpende hand geweest kunnen zijn. Tenzij verder de hele opzet van wat we nu zien in het Midden-Oosten een geregisseerde poging is Iran een kopje kleiner te maken. En dus het bondgenootschap met een door de democraten geregeerd Amerika veel belangrijker is dan ruzie met Rusland. Steun van de VS zal ze overigens niet helpen het islamitische front te overleven.

Zoals te verwachten zijn alle Hegeliaanse machthebbers in het Westen die dansen naar de pijpen van de WEF keurig en zonder aarzeling in gelid direct achter Israël gaan staan. Terwijl hun achterban, veel marxistischer, heimelijk zeker voor de Palestijnen zullen kiezen. In de D66 en PvdA/GL is dat goed zichtbaar en gaat tot interne spanningen lijden. Daarbij komt dat die politici zo vreugdevol en aanmoedigend de immigratie van voornamelijk moslims in de westerse wereld hebben mogelijk gemaakt, deze moslims nu voor grote interne maatschappelijke spanningen gaat zorgen. Waar PVV, FvD dat nooit voor elkaar zullen krijgen, gaan die tegenstanders de huidige machthebbers echt wel heel lastig gaan maken omdat zij de oorlog naar het Westen zullen brengen.

De vraag is of de WEF strategen dit goed hebben doorzien. Hoe dan ook door de acties van HAMAS is de totalitaire heilstaat van de WEF een stuk verder weg van de door hen gewenste totale overgave van de (Westerse) wereld. En dat is een geluk-bij-een-ongeluk een goede ontwikkeling.

En dan maar hopen dat we – ontsnappend aan de totalitaire WEF overheid – we vervolgens door een theocratische islamitische overheid onderdrukt en vervolgt gaan worden.