Transparante overheidsfinanciering en belastinginning

Edin Mujagi

Op de website Jalta.nl, achter een pay-wall, dus gauw abonneren, een prachtig artikel van Edin Mujagi met als titel “Een dag in het leven van een belastingbetaler” waarin beeldend wordt verteld dat we veel meer belasting voor alles en nog wat veel mer dan het tarief wat bekend is van de inkomstenbelasting. We betalen echt veel meer dan 50% van ons inkomen aan de overheid, wat gepaard gaande met veel kosten, weer herverdeeld. Zeer efficient dus allemaal en voor al zeer ondoorzichtig.

Daarom pleit ik voor het afschaffen van alle belastingen en alleen nog inkomstenbelasting te innen. Mijn plannetje heb ik in een reactie op het bovenstaande artikel als volgt beschreven:

 

De meeste belastingen zijn op oude niet meer relevante uitgangspunten gebaseerd: waarom moeten we in vredes naam BTW betalen? Komt uit een tijd dat inkomsten belasting niet nauwkeurig kon worden vastgesteld door de overheid!?
Maar los daarvan transparantie van belastingheffing is de hoeksteen van volkssoevereiniteit. Daarom zouden politici zich moeten schamen voor deze verhullende en burgers misleidende belastingvormen. Dit artikel geeft daar een prachtig inzicht in.
Maar er is meer. Wat te denken van het opleggen van boetes die vervolgens schaamteloos in de algemene middelen terecht komen. Het opereren als grondspeculant door met name gemeentes, die gemeenschappelijke en publiek eigendom in monopolies verkopen en wederom schaamteloos in de algemene middelen laat terugvloeien , en als het misgaat ook weer schaamteloos de burgers er voor laat opdraaien.

Daarom hier de hoofdlijnen van een plan voor het fundamenteel reorganiseren van de overheidsfinanciën, wat leidt tot transparantie en meer democratie:

1. De centrale overheid mag aan haar burgers maar één soort belasting opleggen: belasting naar het jaarinkomen, wat mij betreft volgens een progressieve schaal en met voor alle Nederlanders een minimum van bijvoorbeeld €1500 per jaar (ongeveer €30 per week). Gemeenten (provincies kennen we natuurlijk niet meer) kunnen op het aangeslagen bedrag een maximaal percentage opcenten leggen.
2. Alle aftrek posten worden afgeschaft. De overheid mag geen dubbele belasting innen. Dus als ik mijn belasting hebt betaald en ik betaal over het netto inkomen mijn werkster, dan hoeft daar niet opnieuw belasting over te worden betaald. Als de werkster toch over dat bedrag belasting betaald heeft de betalende burger het recht dat bedrag af te trekken van zijn inkomen. (inkomensoverdracht)
3. Iedere burger kan een deel van zijn inkomen stallen op een overheidsfinancieringsrekening welke geld de overheid gebruikt om zijn financieringsbehoefte van de centrale overheid en de gemeenten te financieren. Dit gestalde bedrag wordt van het inkomen afgetrokken. Men betaald over dat bedrag weer belasting in het jaar dat men van de rekening weer geld opneemt. (uitgesteld inkomen).De centrale overheid betaald over het op deze rekeningen gestalde bedragen 0,01% per dag, bij opnemen of op 31 december bij te schrijven. Hiermee kan dus ook iedereen op ieder moment zich een pensioenvoorziening opbouwen.
4. Alle geïnde boetes worden op jaarbasis op 31 maart van het jaar daarop aan alle Nederlanders gelijkelijk uitbetaald en op de overheidsfinancieringsrekeningen uitgekeerd.
5. Alle opbrengst uit verkopen van grond en andere eigendommen van de overheid worden op jaarbasis op 31 maart van het jaar daarop aan alle Nederlanders gelijkelijk uitbetaald. (Of bij aankoop krijgen alle Nederlanders daar een aandeel in, die bij verkoop van de het eigendom aan de aandeelhouders toekomt.

En soortgelijke regeling moet er komen voor bedrijven. Geen belasting over (het toch altijd te manipuleren of lastig vasty te stellen resultaat/winst, maar gewoon over de in Nederland gerealiseerde omzet. Van deze omzet mag dan alleen de bedragen die men betaalt aan zijn medewerkers, bestuurders, aandeelhouders afgetrokken (immers die betalen daar hun inkomstenbelasting over). De vraag is echter of dit wel nuttig en niet nodeloos ingewikkeld. Immers je mag er vanuit gaan, zoals in het stuk van Mujagic al wordt gesteld, namelijk dat bedrijven alle belastingen in hun prijzen toch weer doorberekenen aan de burgers. Misschien moeten alleen de uitgaande (naar buitenland, aandeelhouders, e.d) worden belast bij diegene die dat geld ontvangen. Voor ontvangende buitenlanders dus bij de grens.Bij de burgers dus bij de inkomstenbelasting.